منو

پیشرفت 51 درصدی عملیات ساخت فاز 2 کارخانه فولاد سفید دشت چهارمحال وبختیاری

تکمیل یکی از طرح های هفت گانه فولادی کشور از نیمه گذشت

پیشرفت 51 درصدی عملیات ساخت فاز 2 کارخانه فولاد سفید دشت چهارمحال وبختیاری

پیشــرفت عملیــات ســاخت واحــــــــد فــــولادســـــــازی فــــــولاد سفیددشت  چهارمحال و  بختیاری یکــی از طرح هــای هفت گانــه  فــولادی کشــــــور از 50 درصد گذشت.

مدیرعامل شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیــاری ضمــن تأییــد ایــن خبــر تصریــح کرد: عملیات احداث این شــرکت با هدف اولیه تولید  800 هزار تن اســلب و در سه فاز ساخت واحد احیا مســتقیم، فاز دوم احداث واحد فولادسازی و فاز سوم بنا کردن واحد زیرساخت و جنبی و پشتیبانی در نظر گرفته شد. محمود ارباب زاده در تشریح چگونگی روند احداث و پیشــرفت هریک از این بخش هــا افزود: فــاز اول که واحــد احیا مســتقیم شــرکت اســت بــه  عنوان نخستین طرح از مجموع هفت طرح فولاد استانی کشور در آبان ماه سال گذشته به بهره برداری رسید  وتا اردیبهشت ماه96 نیز بیش از 132 هزار تن آهن اســفنجی تولیــد کــرد. فــاز دوم این شــرکت واحد فولادســازی می باشــد که پس ازوقفه چندساله با حمایت فولاد مبارکه پس از بهره برداری واحد احیا مستقیم ادامه کار اجرایی آن با جدیت آغاز شد و  در حال حاضر پیشــرفت فیزیکی آن بــه 51 درصد رسیده است. وی ادامــه داد: فــاز ســوم احــداث شــرکت فــولاد سفیددشــت چهارمحال و بختیاری عملیات بنا کــردن واحد زیرســاخت وجنبی و پشــتیبانی این شــرکت اســت که وظیفه تأمین زیرســاخت های موردنیاز و ایجاد ســاختمان های جنبی موردنیاز  واحد احیا و فولادسازی را بر عهده دارد. مدیرعامل شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیــاری خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه اینکه هیچ کدام از زیرســاخت های موردنیاز طرح آماده نشــده بود، بــا مشــارکت و حمایــت شــرکت فولاد مبارکه اصفهان و مسئولان منطقه و همچنین با پیگیری های جدی شــرکت فولاد سفیددشــت،  برق و گاز موردنیاز این واحدها در سال 94 تحویل و در ادامه راه تحویل آب مورد نیاز در شهریورماه  95 هموار شد. پس از آن با انجام تست های موردنیاز واحد احیا مستقیم در آبان ماه 1395 با موفقیت به بهره برداری رسید. وی بــا تأکید بر اینکــه پــس از بهره بــرداری از واحد احیا مســتقیم بــا اســتفاده از تجربه بســیار بــالا و ارزشمند فولاد مبارکه پیاده سازی نظام و سیستم کامل بهره برداری واحد احیا مســتقیم نیز به طور همزمان در دســتور کار قرار گرفت، اظهــار کرد: در این راستا تاکنون پیشــرفت های بسیار خوبی به دست آمده است.

اربــاب زاده عنــوان کــرد: اکنــون بــا آغــاز و تکمیــل  سایر زیرساخت ها، باسکول 60 تنی شرکت نیز به بهره برداری رســید که پــس از راه اندازی باســکول شرکت، تمام ورود و خروج مواد شرکت از این طریق انجام می شود. وی با بیان اینکه به منظور استفاده بهینه از آب در شرکت فولاد سفیددشــت از ابتدای امر اقدامات بسیار خوبی برای استفاده بهینه آب انجام شده است، گفت: برنامه ریزی برای احداث تصفیه خانه پساب صنعتی و بهداشتی و استفاده از آن به جایاســتفاده از منابع آب شــرب، یکی از تصمیم های بسیار مهم در راســتای منابع آب کشــور است که می تواند در جهت حفظ محیط زیست و همچنین تأمیــن آب موردنیــاز فــولاد سفیددشــت نقــش اساسی ایفا کند. مدیرعامل یکــی از طرح های هفت گانــه فولادی کشور با اشاره به میزان اشتغال زایی شرکت فولاد سفیددشــت بیــان کــرد: هــم اینــک در عملیــات ســاخت فاز دوم واحد فولادسازی حدود  250 نفر مشغول کار هستند و پس از راه اندازی نیز برای 300 نفر فرصت شغلی ایجاد خواهد شد. وی در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: با تکمیل این طرح، هم اکنون زمینه فعالیت های بزرگــی توســط شــرکت فــولاد سفیددشــت بــرای نهادینه شــدن فرهنگ صنعتی شدن در منطقه در حال شــکل گیری اســت. امیدواریم بتوانیم در سالی که توسط رهبر معظم انقلاب به نام اقتصاد مقاومتــی تولیــد و اشــتغال نامگــذاری گردیــده، قدم های گســترده تری در این راســتا بــرای مردم شریف منطقه برداریم .