منو

بازدید مدیر عامل محترم فولاد مبارکه از فولاد سفید دشت چهارمحال و بختیاری

مدیرعامـل فـولاد مبارکـه در جریـان بازدیـد از شـرکت فـولاد سفیددشـت چهارمحال و بختیاری بـر لزوم و اهمیت حمایت همه جانبه مسـئوالن اسـتان از سـرمایه گذاری در ایـن شـرکت تأکیـد و بـا اشـاره به اهمیـت صنعـت در رونق اقتصـادی و اشـتغال زایی کشـور گفت: کل سـرمایه گذاری فولادمبارکه تاکنون در این شـرکت 750 میلیـارد تومان بوده کـه در بخـش فولاد سـازی 20 میلیـون یـورو و 120 میلیـارد تومـان می باشـد و مابقـی در واحـد احیـاء مسـتقیم و زیربناهـا سـرمایه گذاری شـده اسـت. دکتـر بهـرام سـبحانی بـا اشـاره بـه ایـن مطلـب کـه در حـال حاضـر ایـن شـرکت در فـاز نخسـت خـود تولید آهـن اسـفنجی را با موفقیت آغاز کرده اسـت، تصریـح کرد: طرح جامعـی برای فولاد سفیددشـت چهارمحال و بختیاری پیش بینی شـده که توسـعه فازهای بعـدی این شـرکت که شـامل فولادسـازی و ریخته گـری آن و سـایر بخش هـای جنبـی می باشـد، نیازمنـد تأمین زیرسـاخت اسـت. وی بـا تأکیـد بـر اینکه فـولاد مبارکـه دارای سـهامدار اسـت، خاطرنشـان کرد: 30 درصد از سـهام فـولاد مبارکـه، مربـوط بـه سـهام عدالـت کـه از ضعیف تریـن اقشـار جامعـه هسـتند، است، بنابراین سـرمایه این اشخاص بایـد جایی سـرمایه گذاری شـود که سـودآور باشد. مدیرعامـل فـولاد مبارکه در خصـوص اجرای طـرح جامـع فـولاد سفیددشـت و دیگـر فازهای توسـعه این شـرکت گبازفت: تشـویق و حمایت مسـئولان اسـتانی و منطقه ای سبب تحـرک و تسـریع در کار و همچنیـن برطرف شـدن مشـکلات محلی و منطقه ای می شود. وی از وجـود برخی مشـکلات زیرسـاختی به عنـوان سـدی در مسـیر تکمیل طـرح فولاد سفیددشـت یـاد و بیـان کرد: مشـکل اصلی در ایـن شـرکت تأمیـن زیرسـاخت هایی از قبیـل جـاده، راه آهـن، آب و بـرق اسـت کـه بـه طـور قطـع بـا برطـرف شـدن ایـن موانع در کوتاه تریـن زمـان ممکـن، سـایر فازها نیز تکمیـل و بـه بهره بـرداری خواهنـد رسـید. سـبحانی در بخـش دیگـری از سـخنان خود ضمـن تأکید بـر لزوم اسـتفاده حداکثـری از نیروهـای بومـی این اسـتان در کارخانه فولاد سفیددشـت تصریـح کـرد: در اولیـن آزمـون اسـتخدامی این شـرکت بنـا بر این گذاشـته شـد کـه در بخش هـای تخصصـی حداکثـر از نیروهـای بومـی کـه تخصـص داشـتند یـا به هـر صورت شـرایط اسـتخدام را داشـتند، اسـتفاده شود. وی بـا بیـان اینکـه عـدم امـکان به کارگیری تمامـی کارکنـان دوران سـاخت هر شـرکت، در فرآینـد بهره بـرداری آن اجتناب ناپذیـر ً اسـت، افـزود: بـا این حـال مقـرر شـده حتما در فعالیت هـای جنبـی و غیرمسـتقیم و پایین دسـتی کارخانه از نیروهای بومی که در دوران سـاخت این شـرکت حضورداشـته اند، اسـتفاده شود. مدیرعامـل فـولاد مبارکـه بـا اشـاره بـه نقش اشـتغال زایی صنعـت فـولاد در کشـور تصریح کـرد: اشـتغال مسـتقیم در فـولاد مبارکه 1۵ هـزار نفر اسـت، درحالی کـه 300 هـزار نفر به صـورت غیرمسـتقیم در اثـر وجـود و فعالیت این شـرکت مشـغول بـه کارند. وی در پایـان ابراز امیـدواری کرد: با همکاری و حمایـت همه جانبـه مسـئولان اسـتان شـرایطی فراهـم شـود کـه بـدون وارد آمدن هرگونـه وقفـه، عملیـات تکمیـل ایـن طـرح اسـتانی بـا سـرعت و کیفیت بیشـتری پیش رود. در ابتـدای ایـن جلسـه کـه در حضـور مدیـران شـرکت فـولاد سفیددشـت برگـزار شـد، آقـای مهنـدس اربـاب زاده گزارشـی از عملکـرد شـرکت در ماه هـای اخیـر و برخـی از چالش هـای موجـود ارائـه نمـود.