منو

آگهی فراخوان عمومی انجام طراحی و مهندسی، تهیه و تآمین، نصب، تست، راه اندازی و تضمین عملکرد پروژه روشنائی واحد احیاء شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال بختیاری

آگهی فراخوان عمومی

شماره فراخوان: 101155

موضوع فراخوان: انجام طراحی و مهندسی، تهیه و تآمین، نصب، تست، راه اندازی و تضمین عملکرد پروژه روشنائی واحد احیاء شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال بختیاری

مبلغ برآورد اولیه: 23/000/000/000 ( بیست و سه میلیارد) ریال

مدارک لازم:

1-    مدارک توان مالی مناسب با موضوع

2-    مدارک توان فنی و تجهیزاتی متناسب با موضوع فراخوان

3-    مدارک سوابق اجرایی مرتبط

4-    توان مدیریتی

از کلیه شرکتها و یا اشخاص حقیقی و حقوقی توانمند و متخصص در زمینه موضوع آگهی، دعوت می گردد جهت شرکت در مناقصه و با تکمیل پرسشنامه ارزیابی کیفی اعلام آمادگی نمایند.

نحوه ثبت نام در فراخوان:

مراجعه به سایت www.sdsteel.ir و دریافت فرم ارزیابی تحویل و مستندات به امور حقوقی و قراردادهای شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری

      دانلود فرم ارزیابی کیفی تامین کنندگان کالا

مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: 1397/02/01

اعلام آمادگی هیچگونه حقی را برای مناقصه گر ایجاد نخواهد کرد.

در صورت نیاز به اطلاعات بازرگانی بیشتر با امور قراردادها، با شماره تلفن 70-03834264461 داخلی 249 و اطلاعات فنی با شماره تلفن 70-03834264461 داخلی 291 تماس حاصل فرمائید.