منو

آگهی مناقصه خدمات عمومی وپشتیبانی

شرکت فولاد سفید دشت چهارمحال وبختیاری در نظر دارد انجام خدمات ذیل را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید . لذا از پیمانکاران واجد شرایط ودارای تجربه کافی دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس سایت شرکت فولاد سفید دشت چهارمحال وبختیاری به نشانی (www.sdsteel.ir) مراجعه نموده وقیمت پیشنهادی خود راهمراه با اسناد و سوابق مثبته ،حداکثر تا تاریخ 1395/12/10 به واحد قراردادهای شرکت فولاد سفید دشت چهارمحال وبختیاری تحویل دهند .

1- خدمات عمومی و پشتیبانی

2- تهیه و طبخ غذا

3- سرویس ایاب وذهاب کارکنان

ضمنا هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

شماره تماس : 64-03834264461     داخلی 249